Sinnrik ab Box 8005 se800 08 Gävle Sweden +46 (0)26 600 720 +46(0) 70 49 121 97 sinnrik.se copyright sinnrik ab

Företaget

SinnRik ab har sedan 1991 bedrivit management och human resource utveckling. Företaget arbetar främst åt den offentliga sektorn. Specialområden är organisations- och personalutveckling, chefshandledning, ledarskaps- och teamutveckling, konflikthantering och utredning. Vi genomför seminarier och föreläsningar. Merparten av uppdragen har utförts av Andreas de Klerk, seniorkonsult, leg. psykolog.

SinnRik ab bygger verksamheten på fyra pelare:
— Akademisk kompetens och teoretisk förankring.
— Empiri genom omfattande handlednings-/utbildningserfarenhet.
— Tidsenlig, deltagarförankrad och målstyrd pedagogisk metod.
— Pragmatiska, resultatinriktade strategier.

Vår policy är att bedriva personal-, verksamhets- och organisationsutveckling genom att implementera vår kunskap och metod i nära anknytning till mottagarens erfarenhet och aktuella situation. Vi har många års erfarenhet av strategisk verksamhetsutveckling, problemhantering och ledarstöd.Böcker av Andreas de Klerk:

ATT LEDA svenska personalhandboken

KONFLIKTHANTERING i arbete och grupp

INTELLIGENT ORGANISATION

Kompetens

Vår styrka ligger i en bred förankring i den socialpsykologiska teoribildningen. Socialpsykologin är den främsta vetenskapliga disciplinen när det gäller forskningen kring människors interaktion. Modern organisations- och personalutveckling bygger lika mycket på management- som på interaktionskunskap. Stommen i socialpsykologin är grupprocessernas psykologi. Det moderna ledarskapet handlar i allt högre grad om att kunna mobilisera kraften hos team och arbetslag. Det är enbart därigenom organisationsstrukturen kan bli framgångsrik. Men teoretisk kunskap förändrar inte beteendet. Därför tillämpar vi den teoretiska kunskapen genom pragmatisk strategi.

Vi fokuserar på att utveckla målgruppens förmåga och kompetens enligt tidens och framtidens krav. Den insiktsskapande pedagogiken hämtar vi från den psykodynamiska organisationspsykologin. Där är dialog och tolkning av pågående processer de huvudsakliga verktygen.

Kunskapsförankringen inom socialpsykologin och pedagogiken från psykodynamiken samt en gedigen mängd erfarenhet från arbetslivets vardag skapar ett väl förankrat, framgångsrikt och resultatinriktat arbetssätt.

Vi har över 25 års erfarenhet av verksamhetsutvecklande insatser hos kommun, landsting, länstyrelser, staliga verk och privata företag. Vi följer med i tidens och framtidens behov av roll- och ansvarsanpassning. Med vår psykologiska kunskap bidrar vi till konstruktiv attitydförändring och framgångsrikt samarbete på alla nivåer.

Insatser

Vi bedriver kvalificerad personal-, ledarskaps- och organisationsutveckling genom att implementera vår kunskap och metod i nära anknytning till mottagarens erfarenhet och aktuella situation.Samarbete

Projektgrupper och team blir sällan så slagkraftiga som den gemensamma kapaciteten skulle kunna göra gällande. Det beror på att man har förbisett att värna om de grundläggande förutsättningarna för effektivt samarbete. Ambition, motsägelsefulla intressen och brist på styrning kan försvåra ytterligare. SinnRik ab kan förebygga misslyckande eller återskapa konstruktiva spår för att nå framgång.Handledning/coaching

SinnRik ab har specialiserat sig på handledning/coaching. Handledning är en mycket konstruktiv stöd- och utvecklingsinsats. Syftet är att förtydliga rolluppfattningen, öka kunskapen och komma fram till realistiska förutsättningar för produktivt samarbete. Vår handledning är effektiv för enskilda personer, team/arbetslag, chefs- och ledningsgrupper. Vår handledning är alltid mål- och resultatinriktad.Ledningsgruppsprocessen

Ledningsgruppens fungerande är avgörande för verksamhetens framgång och personalens engagemang. På varje nivå har detta styrkollektiv uppgiften att skapa och vårda förutsättningarna för att medarbetarna ska kunna lyckas med uppdraget. Ledningsgruppen genererar beslutsunderlag åt sin chef. Om inte denna ansvarsfördelning fungerar drabbas verksamheten. SinnRik ab har lång erfarenhet av att förstärka ledningsgruppsprocessen.Konflikt- och krishantering

SinnRik ab skapar krisberedskap, hanterar kriser i verksamhet och hos individen.Vi har lång erfarenhet av framgångsrik konflikt- och krishantering. Vi kan hjälpa hårt ansatta verksamheter i besvärliga tider. Vi hjälper arbetsgivaren och personal att hitta konstruktiva lösningar. Väl hanterade kriser bidrar alltid till utveckling. Det finns utvägar. Vi vet! Vi kan!Vägledning

Chefer behöver strategi och stöd. Vi handleder chefer på alla nivåer. Vi har specialiserat oss i att förbättra ledarskapet uitfrån strategi- och normperspektiv. Som få andra kan vi ge dig denna framtidsorienterade kapacitet. SinnRik hjälper Dig!Analyser

SinnRik ab genomför analyser. Allt för ofta skapas åtgärder eller planeras omorganisation på bräckliga grunder. Vi kan förhindra detta genom behovsanpassade analyser. Från att undersöka kompetensbehov, ledningsbehov till organisationsanpassning. Bl a SWOT, TRIAD, kompetensutvecklingsbehov, flöde och resurseffektivisering.Ledarskapsutveckling

Ledarskapet är avgörande för verksamhetens framgång. Få kunskaper är så väl dokumenterade som detta historiska faktum. SinnRik ab är högspecialiserad i ledarskapsutveckling. Vi hjälper enskilda chefer och ledningsgrupper att behålla kontrollen genom optimalt, tidsenligt ledarskap. Förtroendet mellan ledare och ledda bygger i hög grad på ledaren.Nytänkande

En hel koncernledning kan ha fastnat i traditionellt tänkande. Kloka, erfarna och ambitiösa människor kan hindra varandra från att ta in nya perspektiv. Detta är en av de vanligaste anledningarna till att omorganisation inte ger den effekt man hade tänkt sig. SinnRik ab har metoder för att bryta upp strategilåsningar. Vi hjälper med att återta initiativet och handlingskraften.Stressbekämpning

Stressen kan stoppas! Trots att man tycker om sitt arbete är arbetssituationen för många ständigt ett hot mot den psykiska och fysiska hälsan. Detta tidsfenomen kan inte enbart förklaras med att man tvingas göra mer än förr. Det handlar ofta om inadekvata attityder och förlegade normer som har blivit belastande. SinnRik ab har utvecklat effektiva strategier för att värna om den professionella integriteten och skydda individens hälsa.Expertorganisationer

Expertorganisationer (t ex universitet och specialistvården) har ofta svårt att förena produktionsmål med specialisttänkande. Rekryteras chefer från specialistledet värnar man om arbetsinnehållet men har svårt att öka effektiviteten. Rekryteras produktionsinriktade chefer med annan bakgrund greppar man ekonomin men får kulturkrockar. SinnRik ab har erfarenhet och kunskap för att hantera dessa strategiska problem.Krävande medarbetare

Enskilda medarbetare kan bli besvärliga för arbetsgivaren att hantera. Trots att individen i allmänhet strävar efter goda lösningar på intressemotsättningar kan det ibland gå snett. SinnRik ab har lång och dokumeterad erfarenhet av att hitta konstruktiva lösningar. Vi dömer inte och vi kränker inte. Vi arbetar för att få lösningar förenade med ömsesidig respekt.Motsättningar

Varför gör inte medarbetarna det man har bestämt? SinnRik ab kan få fram förklaringen. Vi kan dessutom hjälpa både ledning och personal att komma överens. Hinder för verkställande handlar sällan om ovilja, fast det kan se ut så. Oformulerade och irrationella processer kan leva ett eget liv. Vi vet vad som kan styra grupper och påverka lojalitet. Vi vänder negativt till positivt.Kommunikation

Kommunikation! Ett stort begrepp och så centralt. Men vad är kommunikation? Och vad är rätt kommunikaton? SinnRik ab är specialiserat på att utveckla och förankra relevanta sätt varpå man meddelar sig till varandra. Det handlar om språk, attityder, logistik, kultur, mötesteknik och psykologi. Samarbete och resultat styrs av hur man kommunicerar i verksamheten. Bristfällig kommunikation kan även vara ett symtom. Vi vet vad man kan göra.Utbildning

SinnRik ab levererar skräddarsydda utbildningar. Från situationsanpassat ledarskap, teamutveckling, medarbetarsamtal, organisationsutveckling, effektivitetsstyrning till kris- och konflikthantering. Våra utbildningar är ofta målstyrda med pragmatisk orientering. SinnRik ab samarbetar med specialister inom olika områden för att leverera optimala, moderna utbildningsinsatser.Psykologisk strategi

SinnRik ab utmärker sig genom psykologisk strategisk kunskap. Våra metoder syftar till snabba resultat med långsiktig verkan. Vi vet hur mindre synliga processer styr verksamheten och dess bas. Vi är måna om att åstadkomma grundläggande förändringar när så önskas . Denna strävan förenar vi med handlingskraft och beslutsamhet när det krävs resultat. Vi arbetar samtidigt med symtom och orsak.

SR Advanced Process Control

SinnRik AB är mån om att få fram en tydlig uppdragsbeskrivning där både uppdragsgivaren och konsulten gör samma tolkning. Den gör det sedan möjligt för uppdragsgivaren att stämma av kontinuerligt hur konsulten levererar i relation till uppdraget. För denna kvalitetskontroll använder vi SRAPC-modellen. Den ger både uppdragsgivaren och konsulten kontinuerligt återkoppling under hela genomförandeprocessen.

>> SRAPC model

Modellen är utvecklad för att säkerställa kvalitén samt kontrollera att konsultens insats sker som tänkt. Den är en garanti för att man redan i tidigt skede kan upptäcka avvikelser och åtgärda dessa. Konsultinsatsen behöver därmed inte ha genomförts i sin helhet förrän man kan göra en kvalitetskontroll. Den sker istället löpande från och med första momentet.

Efter genomförandet av uppdraget görs en utvärdering med hjälp av formulär och/eller samtal. Vid större uppdrag görs flera utvärderingar medan projektet pågår. Konsulten redogör regelbundet för den pågående processen (enligt SRAPC) och inhämtar synpunkter önskemål och eventuell kritik. Den slutgiltiga utvärderingen fyller även funktionen av att bedöma eventuella uppföljningsinsatser. Vi ser gärna att vi kan göra ytterligare en utvärdering en tid efter vår insats eftersom den kan ge en bra bild av vad som har förankrats.

Kvalitetssäkring är att garantera att konsulten levererar det uppdragsgivaren har beställt. Vår modell fungerar mycket effektivt. Den är dessutom ett stöd för uppdragsgivaren för att få fram en adekvat behovsformulering.

SinnRik AB ser varje uppdrag som ett gemensamt arbete med uppdragsgivaren och genomför aldrig "mekaniska" insatser enligt en orubblig modell oavsett målgruppens mottagande. Vi stämmer ständigt av under pågående arbete att vi når de berörda med vår kunskap och avsikt. Det innebär att vi kan arbeta på olika sätt beroende av målgruppen och dess förutsättningar.

Troubleshooting

På senare år har insikten om meningen med att anlita problemhanteringskonsulter inom arbetslivet ökat markant. Länge har man utgått ifrån att konflikthantering ska kunna behärskas av varje kompetent beslutsfattare. Verkligheten är dock en annan.

Behovet ökar

Det allt mer tjänsteorienterade arbetslivet är mer komplext än någonsin. I Sverige likväl som i hela västvärlden har kommunikation blivit en mycket väsentlig del av allas arbete. Tjänstesektorn ökar och de arbetsplatser där enbart den fysiska insatsen betyder något bli allt färre. Numera ställs det krav på den enskilde att kunna kommunicera effektivt, analysera behovssituationen på arbetsplatsen och snabbt kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar. Därmed har vi fått dynamiska arbetsplatser där det lätt kan uppstå motsättningar och missförstånd.

De flesta motsättningar löses av de inblandade själva men en del blir ohanterliga, även för närmaste chef och andra ansvariga på arbetsplatsen. Eftersom vi har lång erfarenhet av personal- och organisationsutveckling har vi också blivit allt mer medvetna om bristen på adekvat hjälp när arbetsgivaren blir handfallen. Problemet består dels i att vi har få konflikthanteringsexperter i Sverige och dels i att arbetsgivarna är ovana att söka extern hjälp vid konfliktsituationer.

Varför anlita SinnRik AB?

Konflikt- och problemhantering är ett specialområde som kräver individualpsykologisk och socialpsykologisk kunskap. Duktiga organisationskonsulter finns det många numera. Det finns dock få med specifik kunskap och förmåga att hantera och lösa samarbetskonflikter inom arbetslivet.

Professionell konsflikthantering kräver en kombination av pragmatisk organisationskunskap och avancerad psykologi. Fortfarande arbetar bara en minoritet av psykologer som organisationskonsulter och få organisationskonsulter har gedigen psykologisk kunskap.

Vi har just den ambitionen att erbjuda konsulter med pragmatisk arbetslivsorientering i kombination med individualpsykologisk och gruppsykologisk kunskap och erfarenhet. Det vill säga konflikthanteringsexperter med en stadig förankring i arbetslivets villkor och arbetsgivarens krav på effektivitet och resurskontroll.

Kunder

• Aivo ab SPÅNGA
• Akademiska sjukhuset UPPSALA
• Allmänpsyk. UPPSALA
• ARUF STOCKHOLM
• Arbetsgivarverket STOCKHOLM
• Arvidsjaur kommun ARVIDSJAUR
• Attendo AB STOCKHOLM
• Banverket GÄVLE
• Boden kommun BODEN
• Borlänge kommun BORLÄNGE
• Botkyrka kommun TUMBA
• Centralsjukhuset KARLSTAD
• CSN SUNDSVALL
• Conferator AB STOCKHOLM
• Danderyds kommun DJURSHOLM
• Ekonomistyrningsverket STOCKHOLM
• Enköpings kommun ENKÖPING
• Ericsson AB GÄVLE
• Eriksbergs kdf UPPSALA
• Falu kommun FALUN
• Fagersta kommun FAGERSTA
• Folkhälsoenheten SALTSJÖ-BOO
• Försv. Forskn. institut (foa) SUNDBYBERG
• Gävle energi AB GÄVLE
• Gävle kommun GÄVLE
• Gävleborgs landsting GÄVLE
• Hallstahammars komm HALLSTAHAMMAR
• Haninge kommun HANINGE
• Helsingborgs lasarett HELSINGBORG
• Helsingborgs stad HELSINGBORG
• Höganäs kommun HÖGANÄS
• Högsby kommun HÖGSBY
• IPM STOCKHOLM
• Invandrarverket NORRKÖPING
• Karlstads kommun KARLSTAD
• Karolinska institutet his STOCKHOLM
• Kirurgiska kliniken nus UMEÅ
• Konkurrensverket STOCKHOLM
• Konsult & service LINKÖPING
• Kulturförvaltningen STOCKHOLM
• Kungsbacka kommun KUNGSBACKA
• Kungsholmens sdf STOCKHOLM
• Kronoberg psykiatriförv. VÄXJÖ
• Landstinget i uppsala län UPPSALA
• Lantmäteriet GÄVLE
• Lidingö kommun LIDINGÖ
• Linköpings kommun LINKÖPING
• Lunds kommun LUND
• Länssjukhuset i Sundsvall SUNDSVALL
• Länsstyrelsen Gävleborg GÄVLE
• Lärarförbundet UPPSALA
• Malmö kommun MALMÖ
• Södermalms SDF STOCKHOLM
• Migrationsverket GÄVLE
• Mölnlycke Health Care AB GÖTEBORG
• Nacka kommun NACKA
• Norbergs kommun NORBERG
• Norrl. universitets sjukhus UMEÅ
• Norrtälje kommun NORRTÄLJE
• Nyköpings kommun NYKÖPING
• Nynäshamns kommun NYNÄSHAMN
• PRV STOCKHOLM
• Psykiatri och hab. öll ÖREBRO
• Roden gymnasiet NORRTÄLJE
• Regeringskansliet STOCKHOLM
• S:t Erikshälsan STOCKHOLM
• Sala kommun SALA
• Salems kommun RÖNNINGE
• Sandvik service ab SANDVIKEN
• Sandvikens kommun SANDVIKEN
• S.E.B banken STOCKHOM
• Semcon egineering ab NACKA STRAND
• Serviceförvaltningen UPPLANDS VÄSBY
• Skolledarna STOCKHOLM
• Skövde kommun SKÖVDE
• SGU UPPSALA
• Stockholms läns landsting STOCKHOLM
• Strängnäs kommun STRÄNGNÄS
• Sundsvalls kommun SUNDSVALL
• Svegs kommun SVEG
• Sävsjo kommun SÄVSJÖ
• Södersjukhuset STOCKHOLM
• Södertälje kommun SÖDERTÄLJE
• S:a stockh sjukvårdsomr. STOCKHOLM
• Tierps kommun TIERP
• Täby kommun TÄBY
• Uddevalla kommun UDDEVALLA
• Umeå kommun UMEÅ
• Universitetssjukhuset LUND
• Uppsala läns landsting UPPSALA
• Valdemarsviks kommun VALDEMARSV
• VBU LUDVIKA
• Vänersborgs kommun VÄNERSBORG
• Värmdö kommun GUSTAVSBERG
• Värmlands landssting KARLSTAD
• Österåkers kommun ÅKERSBERGA

Kontakt


SINNRIK AB
BOX 8005
SE 800 08 GÄVLE
SWEDEN

+46 0)26 600 720
+46 (0)70 49 121 97
e-post: info©sinnrik.se
Andreas de Klerk